Teoria del Coneixement

Teoria del Coneixement (TdC) és una matèria fonamental del Programa de Diploma de l’IB, en la qual l’alumnat ha de reflexionar en profunditat sobre “la naturalesa del coneixement i el procés de saber”. La seva importància queda palesa en el fet que TdC constitueix un dels elements troncals d’aquest Programa, juntament amb la Monografia (treball de recerca) i el CAS (Creativitat, Activitat física i Servei a la comunitat).

Com es construeix el coneixement des de la disciplina matemàtica? I des de les Ciències Naturals? Com ho fan la Història i les Ciències Humanes? També l’Art ens permet conèixer el món? I, si és així, com ho fa?

Aquestes àrees de coneixement són explorades al llarg del curs de TdC per l’alumnat, a més d’abordar-se específicament temes com la relació entre el coneixement i el llenguatge, el coneixement i la tecnologia, el coneixement i la política, la religió o les societats indígenes. Tot això amb l’objectiu que cada alumne o alumna reflexioni individual i col·lectivament sobre el seu propi paper, en el marc de les diverses comunitats a la qual pertany, com a generador/a de coneixement.

En resum, els tres components bàsics de TdeC, matèria que es desenvolupa al llarg dels dos cursos del Programa de Diploma, amb un mínim total de 100 hores (2 hores setmanals tant a 1r com a 2n de Batxillerat), són els següents.

Tema central: El coneixement i els actors del coneixement.

Àrees de coneixement: Matemàtiques, Ciències Naturals, Ciències Humanes, Història i Art.

Temes opcionals: coneixement i llenguatge; coneixement i tecnologia; coneixement i política; coneixement i religió; coneixement i societats indígenes. D’aquestes cinc branques especifiques del coneixement, el professor o professor n’escollirà dues d’especial interés per a treballar-les amb l’alumnat durant els dos cursos de TdC.

Finalment, destacar la gran importància del treball conjunt entre el o la docent de TdC i la resta de professorat del Programa de Diploma de l’IB, ja que s’espera que aquesta matèria es sustenti en i ajudi a unificar la resta d’assignatures.

 

Metodologia

Potenciar la reflexió i el pensament crític de l’alumnat és un dels elements fonamentals de TdC, per la qual cosa al llarg del curs es plantejaran les anomenades “preguntes de coneixement”, qüestions debatibles sobre el propi saber que permeten als i les estudiants establir connexions i comparacions entre els diversos temes i àrees de coneixement.

Per aconseguir l’anterior, la metodologia de la matèria serà participativa, activa i potenciadora del treball grupal. Així, l’alumnat investigarà periòdicament situacions d’actualitat i haurà de plantejar preguntes de coneixement, ideant possibles respostes a les mateixes i presentant els resultats a classe, la qual cosa contribuirà, a més, a preparar-los per als elements de l’avaluació. Com a complement metodològic, en les classes es proposaran debats sobre assumptes polèmics que els i les alumnes indagaran prèviament, amb la finalitat que s’habituïn a conèixer i contrastar diferents perspectives.
Totes aquestes activitats, a més de fomentar, com déiem, la reflexió i el pensament crític, també contribueixen a desenvolupar les habilitats comunicatives, socials, d’autogestió i de recerca.

 

Avaluació IB

Les tasques d’avaluació són dues:
Una exposició oral en la qual l’alumnat ha de demostrar com es manifesta la pròpia matèria de Teoria del Coneixement en el món que el rodeja. Aquest instrument d’avaluació es correspon amb l’avaluació interna, per la qual cosa és qualificat pel o per la docent de la matèria (tot i que l’IB el modera externament) i s’ha de presentar a finals del primer curs de TdC. Representa el 33% de la nota final.

Un assaig, més acadèmic i ample que l’anterior, que ha de donar resposta a un títol centrat en les àrees de coneixement. No ha de superar les 1.600 paraules i ha de versar sobre un dels sis títols prescrits per l’IB per cada convocatòria d’exàmens. L’assaig és una forma d’avaluació externa que ha de presentar-se als examinadors de l’IB per a la seva correcció al mes de maig del segon curs dels PD i que constitueix el 67% de la qualificació de TdC.