Història

Continguts

Estudi de 6 casos d’història contemporània agrupats en tres àmbits temàtics:

Drets i protestes:

  • La lluita pels drets civils als EUA (1954-1965)
  • Sudàfrica durant l’apartheid (1948-1964)

Moviments independentistes:

  • La independència de Cuba (1868-1902)
  • La independència d’Irlanda (1888-1937)

Sorgiment i desenvolupament dels estats democràtics:

  • La Revolució Mexicana (1910-1940)
  • La Transició espanyola (1968-1982)

I una investigació històrica a elegir per part de l’alumne.

 

Metodologia

Exposició, anàlisi, interpretació i valoració crítica de texts i documents escrits, gràfics, mapes, imatges, audiovisuals, etc. Es fomentarà un treball col·laboratiu entre els alumnes (investigació, debats, exposicions orals…).

 

Avaluació IB

Realització de proves escrites on es valorarà la comprensió de les fonts i la capacitat de comparar i contrastar fonts documentals diferents. Col·laboració i participació activa en el desenvolupament del temari (investigació documental, debats i discussions, presentacions i/o exposicions orals).

 

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

En tot moment es complementarà el necessari per garantir l’èxit en les proves d’accés a la Universitat.