Contacte

Vols demanar informació sobre el procés de selecció, pla d’estudis o qualsevol altra cosa?

Pots trucar-nos o simplement enviar el formulari aquí.

Adreça

Passatge Salvador Riera, 2
08027 Barcelona

Telèfon

93 340 98 50

Correu electrònic

ib@alzina.cat

Deixa aquí el teu missatge
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les seves dades seran incorporades al fitxer “Consultes, queixes i suggeriments”, del qual és responsable l’Institut l’Alzina. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les consultes de les famílies d’alumnat, ex-alumnat o altre ciutadà adreçades a l’Institut l’Alzina per tal de donar-ne resposta. D’acord a l’exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat al nostre institut. Passatge Salvador Riera, 2 08027 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a a8039057@xtec.cat