Matemàtiques: Aplicacions i interpretacions

Continguts

  • Aritmètica i àlgebra: nombres reals, sèries, aplicacions financeres, polinomis, equacions i sistemes d’equacions, matrius, programació lineal.
  • Funcions: gràfic d’una funció, límits i continuïtat, modelització.
  • Anàlisis: límits i derivades, aplicacions de les derivades.
  • Geometria: trigonometria, equacions de rectes, angles i distàncies en espais 3D, diagrames de Voronoi.
  • Estadística i probabilitat: paràmetres estadístics, mesures de centralitat i dispersió, mostres, combinatòria, càlcul de probabilitat, distribucions de probabilitat, correlació.

Metodologia

Els alumnes han d’assolir les capacitats i els coneixements necessaris per a resoldre els problemes i aplicar els coneixements en la interpretació, des del punt de vista matemàtic, de diferents situacions. De forma semblant l’alumne ha de desenvolupar la capacitat de comunicar de forma correcta els seus resultats. Per tant es posa un especial interès en treballs elaborats de forma individual i en la seva discussió amb el companys. Amb una forta presència d’eines tecnològiques com la calculadora gràfica i sistemes CAS.

Llibre

El fem servir pels dos anys

Calculadora

 
FX-CG50

Diferència entre Matemàtiques anàlisi i enfocament i Matemàtiques aplicacions i interpretacions

La matèria matemàtiques anàlisis i enfocaments està orientada als alumnes que volen ampliar els seus coneixements de matemàtiques. Sigui pel propi interès en la matèria com per poder utilitzar-los en posteriors estudis científics o d’enginyeria. Per altra banda la matèria matemàtiques i interpretació està, sense renunciar a la rigorositat matemàtica, orientada a la utilització de les matemàtiques en altres matèries, especialment en assignatures de les ciències socials.


Avaluació IB

L’avaluació a matemàtiques té dos components. En primer lloc una exploració matemàtica consistent en un breu informe escrit per l’alumne en un tema escollit per l’alumne i on ha centrar-se en les matemàtiques del tema. En segon lloc en un examen extern realitzat per l’IBO on es comprova l’assoliment de les competències de la matèria.

Avaluació externa

3 hores   80%

Prova 1 (90 minuts)   40%

Es necessari utilitzar mitjans tecnològics. (80 punts)

La secció consta de preguntes obligatòries de resposta curta en relació amb el programa d’estudis. (80 punts)

Prova 2 (90minuts)   40%

Es necessari utilitzar mitjans tecnològics. (80punts)

La secció consta de preguntes obligatòries de resposta llarga en relació amb el programa d’estudis.

Avaluació interna    20%

Aquest component l’avalua internament el professor i el modera externament el IB al final de curs.

Avaluació matemàtica

En Matemàtiques, l’avaluació interna és una exploració individual. Consisteix en un treball escrit basat en la investigació d’una àrea de les matemàtiques (20 punts).


Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

La matèria de matemàtiques anàlisis i enfocament es correspon amb la matèria Matemàtiques aplicades a les ciències socials del batxillerat LOMLOE. Ambdues tenen una orientació similar i continguts molt semblants. Al llarg del curs s’assegura el compliment dels dos programes d’estudis i es prepara la prova de Matemàtiques aplicades a les ciències socials de les PAU que és una de les matèries comunes d’opció.