SAS

Sistemes Ambientals i Societats és un curs interdisciplinari que s’ofereix exclusivament al Nivell Mitjà (NM). Amb aquest curs, els alumnes poden complir amb el requisit d’individus i societats o amb el de Ciències.

Sistemes Ambientals i Societats està fermament fonamentada tant en una exploració científica dels sistemes ambientals quant a la seva estructura i funció, com en l’exploració de les interaccions culturals, econòmiques, ètiques, polítiques i socials de les societats amb el medi ambient. Mitjançant l’estudi de l’assignatura l’alumnat adquirirà la capacitat de reconèixer i avaluar l’efecte de el nostre complex sistema de societats sobre el món natural.

La naturalesa interdisciplinària del curs del programa de diploma demana a l’alumnat un ampli conjunt d’habilitats, com la capacitat de realitzar estudis i investigacions, participar en discussions filosòfiques i resoldre problemes. El curs requereix un enfocament sistèmic per a la comprensió del medi ambient i promou un pensament holístic sobre les qüestions ambientals. Els professorat ensenya de manera explícita habilitats de pensament i investigació com la comprensió, l’anàlisi de textos, transferència de coneixements i ús de fonts primàries. Així mateix, encoratgen els alumnes a desenvolupar solucions a nivell personal, comunitari i global.

Continguts

T1. Fonaments de SAS
T2. Ecosistemes i ecologia
T3. Biodiversitat i conservació
T4. Aigua i sistemes aquàtics de producció d’aliments i societats
T5. Sistemes edàfics i de producció d’aliments terrestres i societats
T6. Sistemes atmosfèrics i societats
T7. Canvi climàtic i producció d’energia
T8. Sistemes humans i ús dels seus recursos

 

Metodologia

És basa en una metodologia sistèmica amb un enfocament pràctic que permeti desenvolupar el pensament crític de l’alumnat, basat en activitats com:

  • Debats científics i socials.
  • Resolució de problemes numèrics.
  • Lectures d’articles científics.
  • Investigacions individuals i en grup.
  • Exposicions orals.
  • Activitats de recerca.

Avaluació IB

Interna
Segueix el mateix format que l’avaluació externa proposada.
Prova 1 (estudia de cas): 25%
Prova 2 (preguntes de resposta curta i resposta llarga estructurada): 50%
Investigació Interna: 25%

LOMLOE
L’examen puntual un 70%
Les activitats d’aula 30%