Monografia

Continguts

La Monografia és un estudi en profunditat d’un tema ben delimitat. És una de les sis assignatures que l’alumnat escull com a part dels seus estudis per obtenir el diploma. És obligatòria per a tots els alumnes del programa del diploma. 

L’extensió màxima és de 4000 paraules i s’ha d’acompanyar d’un formulari de reflexió de no més de 500 paraules. Implica en total unes 40 hores de feina. Per a realitzar-la, no cal tenir coneixements previs ja que la investigació ha d’estar relacionada amb una de les àrees que l’alumnat estudiarà durant el programa del diploma. 

La mentalitat oberta, la integritat i la reflexió són aspectes essencials que s’han de posar en pràctica per redactar una bona Monografia. Aquesta redacció ofereix als estudiants aconseguir tenir una mentalitat més internacional ja que es pot col·laborar amb comunitats locals i globals.


Metodologia

L’alumnat durant la redacció de la Monografia ha de realitzar tres sessions de reflexió obligatòries amb els seus supervisors. Una de les sessions de reflexió és una entrevista final, de conclusió, quan la Monografia ja s’ha acabat de redactar.
L’alumnat ha de ser capaç d’emprendre investigacions independents amb iniciativa intel·lectual i rigor. Ha de desenvolupar estratègies d’investigació, pensament, autogestió i comunicació i ha de reflexionar sobre el que s’ha après durant el procés d’investigació i de redacció.


Avaluació IB

Tal i com ha estat esmentat prèviament, la monografia és obligatòria. Per poder aconseguir el certificat del diploma, s’ha d’obtenir una qualificació final de D o superior.
La monografia s’avalua externament, és a dir, és avaluada per examinadors de l’IB. Per tant, ha d’estar redactada en castellà o en anglès.
La qualificació final pot ser A (excel·lent), B (notable), C (bé), D (aprovat) i E (no aprovat).


Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

La monografia correspon al treball de recerca del batxillerat nacional i s’afegirà una exposició oral del seu contingut un cop entregada, d’uns 20 minuts.