Física

Continguts

La matèria de Física NS té 12 temes troncals i 1 addicional.

Temes troncals:

 • Mesures i incerteses
 • Mecànica
 • Física tèrmica
 • Ones
 • Electricitat i magnetisme
 • Moviment circular i gravitació
 • Física atòmica, nuclear i de partícules
 • Producció d’energia
 • Fenòmens ondulatoris
 • Camps
 • Inducció electromagnètica
 • Física quàntica i nuclear

Tema addicional:

 • Astronomia

Projecte del grup 4
Aquest projecte es porta a terme en les matèries de Química, Física i/o Biologia i consisteix en realitzar un projecte d’investigació sobre un tema científic. La temàtica escollida pel centre és la temàtica que es treballa cada any en la celebració de l’Any Internacional de la Ciència.
L’alumnat treballa en grups elaborant el projecte que és creatiu i interdisciplinari. Aquest projecte està format per les etapes de planificació, acció i avaluació de resultats.
Finalment es realitzarà l’exposició oral davant l’alumnat de 3r d’ESO i el professorat.

 

Metodologia

Treballarem els temes del programa amb diferents tipologies de tasques com poden ser:

 • Recerca d’informació, interpretació de dades.
 • Realització de pràctiques de laboratori i dels corresponents informes.
 • Resolució de problemes
 • Treballs en grup.
 • Exposicions orals (individuals i en grup).
 • Lectura d’articles científics i de divulgació de la física.
 • Reflexions sobre qüestions relacionades amb la natura de la física i amb la teoria del coneixement, tant per escrit com oralment (individuals i en grup).

 

Avaluació IB

Lavaluació externa consistirà en la realització de tres proves escrites. La prova 1 consisteix en preguntes de resposta múltiple (1 h) i representa el 20% de la nota. La prova 2 conté preguntes de resposta curta i de resposta llarga (2 i 1/4 h)i representa el 36%. La prova 3 conté preguntes basades en dades i en els treballs pràctics i també conté preguntes de resposta curta i resposta llarga sobre el tema addicional (1 i 1/4 h) i representa el 24%. Aquestes tres proves representen el 80% de la nota. 

L’avaluació interna consistirà en la realització d’una recerca individual sobre la que els alumnes hauran d’entregar un informe. Per a la seva realització els alumnes disposen de 10 hores. Representarà el 20% de la nota.

 

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

Pel que fa a l’avaluació LOMLOE, la nota trimestral s’obtindrà a partir de proves dels diferents temes així com dels informes dels treballs pràctics i altres activitats de classe. 

En tot moment es complementarà el necessari per garantir l’èxit en les proves d’accés a la Universitat.