Biologia

La biologia estudia l’origen, evolució i composició de la matèria viva. A través del seu estudi es pot comprendre com van aparèixer els éssers vius al planeta Terra i perquè existeixen les espècies actuals, així com la relació entre aquestes i el medi en què viuen per adaptació i efecte de la selecció natural. 

La biologia permet desenvolupar la competència científica, que es relaciona amb la capacitat d’utilitzar coneixements i metodologia científica per explicar la naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves. Així mateix, també és important desenvolupar la capacitat de comunicar els conceptes, idees i resultats derivats de treballs i investigacions científiques.

Aquesta matèria està recomanada per a persones que tenen curiositat per conèixer el seu cos i el món que els envolta, ment oberta, desig de desenvolupar l’esperit crític i trobar explicacions científiques a través de la investigació i l’experimentació.

És important tenir una base prèvia de Biologia, és a dir, haver cursat aquesta matèria a 4t de l’ESO o estudiar aquests continguts abans de començar el batxillerat.

Continguts

Biologia Nivell Mitjà i Superior:

 1. Biologia cel·lular
 2. Biologia molecular
 3. Genètica
 4. Ecologia
 5. Evolució i biodiversitat
 6. Fisiologia humana
 7. Ecologia i conservació (tema opcional, és a dir escollit pel centre)

 

 

 

Temes addicionals al Nivell Superior (TANS):

 1. Àcids nucleics
 2. Metabolisme, respiració cel·lular i fotosíntesi
 3. Biologia vegetal
 4. Genètica i evolució
 5. Fisiologia animal

Tant a nivell mitjà com a nivell superior s’impartiran també els continguts necessaris per a les proves d’accés a la universitat (PAU), com Immunologia, Microbiologia, Virologia i Mètode Científic.

Projecte del grup 4

Aquest projecte es porta a terme durant el primer curs en les matèries de Química, Física i Biologia i consisteix en realitzar un projecte d’investigació sobre un tema científic. La temàtica escollida pel centre és la temàtica que es treballa cada any en la celebració de l’Any Internacional de la Ciència.

L’alumnat treballa en grups elaborant el projecte que és creatiu i interdisciplinari. Aquest projecte està compost per les etapes de planificació, acció i avaluació de resultats.  El producte resultant serà una exposició oral davant l’alumnat de 1r de Batxillerat IB i de 3r de l’ESO. 

Diferència entre el Nivell Superior i el Nivell Mitjà

La biologia a l’institut LAlzina s’imparteix tant a nivell mitjà (NM) com a nivell superior (NS). En tots dos casos dura 2 anys, amb una dedicació de 3 o 4 hores setmanals a primer i 4 o 5 hores setmanals a segon, respectivament.

Pel que fa als continguts, l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO) preveu que l’alumnat de NS estudïin 5 temes addicionals (els TANS) en comparació amb l’alumnat de NM.

Biologia Nivell Mitjà

1. Biologia cel·lular

2. Biologia molecular

3. Genètica

4. Ecologia

5. Evolució i biodiversitat

6. Fisiologia humana

7. Ecologia i conservació (tema addicional)

Temes addicionals de Nivell Superior (TANS):

8. Àcids nucleics

9. Metabolisme, respiració cel·lular i fotosíntesi

10. Biologia vegetal

11.Genètica i evolució

12.Fisiologia animal

Tant a nivell mitjà com a nivell superior s’impartiran també els continguts necessaris per a les PAU.

Respecte a l’avaluació, l’IB varia una mica la ponderació de les proves de l’avaluació externa, segons si l’alumnat és de NM o de NS, com es pot veure a l’apartat d’avaluació. A part de la diferència de continguts a les proves de l’IB, l’extensió i la dificultat de les proves és més alta al NS que al NM.

Metodologia

El curs de Biologia al Batxillerat Internacional (IB) està dins del Grup 4 (Ciències), juntament amb Química i Física, i pretén formar a l’alumne en l’aplicació del mètode científic a la vegada que s’adquireixen continguts rellevants de la matèria. Es tracta que l’alumnat prenguin consciència de la forma en que treballen les persones de ciència i com es comuniquen entre elles, donant importància a la mentalitat internacional que caracteritza l’IB.

La metodologia té un enfocament principalment pràctic i per desenvolupar el pensament crític de l’alumnat, basat en activitats com

 • Debats a classe o fòrums
 • Lectura d’articles científics
 • Realització de pràctiques al laboratori 
 • Redacció d’informes de laboratori
 • Resolució de problemes
 • Exposicions orals (individuals i en grup)
 • Recerca d’informació i realització de treballs i investigacions (individuals i en grup)

Avaluació IB

L’avaluació interna consistirà en la realització d’una recerca individual amb un enfoc pràctic i la confecció d’un informe sobre aquesta. Per a la seva realització l’alumnat disposarà de 10 hores i representarà un 20% de la nota final. La correcció la realitza el docent, amb moderació externa de l’IB.

L’avaluació externa consistirà en la realització de tres proves escrites. La prova 1 consisteix en preguntes de resposta múltiple. La prova 2 conté preguntes de resposta curta i de resposta llarga. La prova 3 conté preguntes basades en dades i en els treballs pràctics, i també conté preguntes de resposta curta i resposta llarga sobre el tema addicional. Aquestes tres proves representaran el 80% de la nota final. El percentatge de cada prova és diferent en el nivell mitjà i en el superior. La correcció es fa externament pel personal de l’IB.

Nivell Mitjà:

Prova 1: prova tipus test sobre els temes troncals. La durada de la prova serà de 45 minuts, i tindrà un percentatge en el total de l’avaluació del 20%.

Prova 2: prova que combina preguntes de resposta curta i llarga sobre els temes troncals. La durada serà d’1 hora i 15 minuts, i tindrà un percentatge en el total de l’avaluació del 40%.

Prova 3: prova de preguntes de resposta curta i llarga sobre les pràctiques experimentals dels temes troncals i sobre el tema opcional d’ecologia i conservació. La durada serà d’1 hora, i tindrà un percentatge en el total de l’avaluació del 20%

Nivell Superior:

Prova 1: prova tipus test sobre els temes troncals i els addicionals del Nivell Superior (TANS). La durada de la prova serà d1 hora, i tindrà un percentatge en el total de l’avaluació del 20%.

Prova 2: prova que combina preguntes de resposta curta i llarga sobre els temes troncals i els addicionals del Nivell Superior (TANS). La durada serà de 2 hores i 15 minuts, i tindrà un percentatge en el total de l’avaluació del 36%.

Prova 3: prova de preguntes de resposta curta i llarga sobre les pràctiques experimentals dels temes troncals i sobre el tema d’ecologia i conservació. La durada serà d’1 hora i 15 minuts, i tindrà un percentatge en el total de l’avaluació del 24%.

 

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

Pel que fa a l’avaluació LOMLOE, la nota trimestral s’obtindrà a partir de proves escrites dels diferents temes, així com dels informes dels treballs pràctics i altres activitats de classe, considerant que aquestes recullen els continguts i ens permeten assolir els objectius del batxillerat LOMLOE.

Les proves escrites seran competencials i equivalents a les proves d’accés a la universitat per tal de que l’alumnat es pugui presentar a dites proves.