Llengua B: anglès

Continguts

L’objectiu d’aquesta matèria no és estudiar anglès estrictament sinó aprendre a ser capaç de fer servir la llengua anglesa per entendre i respectar altres maneres de ser i fer les coses.

El temari d’aquesta matèria està relacionat amb 5 temes:

  • Identitats
  • Experiències
  • Enginy humà
  • Organització social
  • Compartir el planeta

 

Metodologia

Es fan servir molts recursos diferents: lectures, ted talks, debats, exposicions orals…
La gramàtica no s’estudia de manera directa sinó que es van fent petites mencions a temes gramaticals concrets quan una activitat puntual ho requereix.

 

Diferència entre el Nivell Superior i el Nivell Mig

El Nivell Superior implica la lectura de dues obres literàries. Amb aquestes lectures obligatòries es pretén ampliar el vocabulari, proporcionar exemples dels 5 temes treballats a la matèria i fomentar el plaer de la lectura.
La part d’expressió oral de l’avaluació interna és diferent en el Nivell Mig i el Nivell Superior. En tots dos casos hi ha una conversa i un debat, però en el Nivell Mig la conversa ha de partir d’una imatge i en canvi en el Nivell Superior ha de partir d’un fragment d’una de les dues obres literàries. En tots dos casos la conversa ha de continuar amb un debat que faci referència a algun dels cinc temes del temari.

 

Avaluació IB

Hi ha dues proves, una interna i una externa.

L’avaluació externa està formada per:

  • una prova d’expressió escrita (escriure un text d’entre 450 i 600 paraules) 25% de la nota
  • una prova de comprensió lectora de tres textos escrits i comprensió oral de tres textos orals 50%

L’avaluació interna és una prova oral individual (explicada a l’apartat anterior): 25%.

 

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

L’assignatura de l’IB tant de Nivell Mig com Nivell Superior garanteix una bona preparació a les proves de selectivitat.