Química

La Química és la ciència que estudia la composició, propietats i transformacions de la matèria a nivell microscòpic. És una de les disciplines científiques bàsiques del món modern. En el sentit més ampli, els químics tenen com a fita intentar explicar les dades experimentals que s’obtenen, mitjançant la teoria o model implicats. Al estudiar la constitució d’una substància es busca la forma en la que estan units els diversos components, és a dir, l’estructura interna de la matèria. 

La Química d’avui, cada cop més racional i deductiva, és bastant diferent a la ciència de segles passats de caràcter completament empíric.

És important tenir una base prèvia de Química, és a dir, haver cursat aquesta matèria a 4t de l’ESO o estudiar aquests continguts abans de començar el batxillerat.

Continguts

La matèria de Química NM té 11 temes troncals i 1 addicional.

Temes troncals:

 • Relacions estequiomètriques
 • Estructura atòmica
 • Periodicitat
 • Enllaç químic i estructura
 • Energia/ Termoquímica
 • Cinètica química
 • Equilibri
 • Àcids i bases
 • Processos redox
 • Química Orgànica
 • Mesura i processament de dades

Tema addicional:

 • Química medicinal

Projecte del grup 4

Aquest projecte es porta a terme en les matèries de Química, Física i/o Biologia i consisteix en realitzar un projecte d’investigació sobre un tema científic. La temàtica escollida pel centre és la temàtica que es treballa cada any en la celebració de l’Any Internacional de la Ciència.

L’alumnat treballa en grups elaborant el projecte que és creatiu i interdisciplinar. Aquest projecte està composat per les etapes de planificació, acció i avaluació de resultats.  

Finalment es realitzarà l’exposició oral davant l’alumnat de 3r de l’ESO i el professorat.

.

Metodologia

Treballarem els temes del programa amb diferents tipologies de tasques com poden ser

 • Recerca d’informació, interpretació de dades, crítiques sobre teories o lleis.
 • Resolució de problemes
 • Debats a classe o en fòrums
 • Lectura d’articles científics
 • Treballs en equips
 • Pràctiques de laboratori

 

Avaluació IB

En l’avaluació externa de la matèria de Química NM es tindran en compte 3 proves escrites:

 • P1 (prova tipus test sobre els continguts del programa de Química desenvolupat al llarg dels dos cursos. (20%)
 • P2 (prova de resolució de problemes i qüestions de justificació de models químics. (40%)
 • P3 (prova de preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori i sobre el tema opcional. (20%)

En l’avaluació interna es tindrà en compte el projecte individual. L’alumnat haurà de dissenyar un experiment per tal de justificar o descobrir algun fenomen químic relacionat amb el seu entorn o en la vida quotidiana (20%).

 

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

Pel que fa a l’avaluació LOMLOE, la nota trimestral s’obtindrà a partir de proves dels diferents temes així com dels informes dels treballs pràctics i altres activitats de classe.

En tot moment es complementarà el necessari per garantir l’èxit en les proves d’accés a la Universitat.