Llengua castellana i literatura

Continguts

L’objectiu de la matèria és anar més enllà de les diverses unitats, dirigides a treballar estrictament els continguts, tenint en compte afrontar de la millor manera la prova de les PAU, a partir dels diversos eixos lingüístics, com són la gramàtica, la morfologia, la sintaxi, així com desenvolupar habilitats en les diferents tipologies textuals.

 

Metodologia

Al llarg del curs es despleguen diversos recursos, com són: les exposicions orals, la interpretació crítica de les lectures tractades durant els diferents trimestres, els debats al voltant d’articles extrets de diferents mitjans de comunicació, sobre temes d’actualitat, etc.

 

Avaluació

L’avaluació consisteix en una sèrie de proves relacionades amb la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, així com la revisió crítica dels diferents períodes literaris i personatges més destacats de la Història de la Literatura en llengua castellana.