Llengua A: Literatura | NM

“Llegir sempre és llegir-se un mateix. Perquè llegir és confrontar-se. En tota lectura ens confrontem a nosaltres mateixos, al que som i al que fem i com ho fem. Perquè, indubtablement, llegir és projectar, projectar-se en el text. Hi ha sempre, inconscientment o no, una projecció del propi bagatge en el moment de la lectura.”

Laura Borràs, El poder transformador de la lectura


“Llegir sempre és un trasllat, un viatge, un marxar per trobar-se . Llegir, tot i ser un acte sedentari, ens torna a la nostra condició de nòmades”

Antonio Basanta, Leer contra la nada

TRES ÀREES
D'EXPLORACIÓ

L’estudi de la literatura es fa des de tres àrees d’exploració:

Lectors, escriptors i textos: l’estudi del textos literaris pot centrar-se en les diverses formes de presentació (teatre, poesia, narració...), la relació que hi ha entre els textos, la interpretació que en fan els lectors, l’estil dels escriptors i escriptores, etc.

El temps i l’espai: les obres literàries se situen en un context històric i cultural específic, per la qual cosa representen qüestions socials, polítiques i culturals particulars d’un lloc i una època determinada.

Intertextualitat: l’estudi de les obres se centra en les connexions entre diferents textos, tradicions, creadors i idees literàries.

Hi ha 7 conceptes que s’han de relacionar amb les diferents obres que s’estudien: identitat, cultura, creativitat, comunicació, perspectiva, transformació i representació.

COM
TREBALLEM?

L’estudi de la literatura no es farà des d’una vessant històrica, no es tracta d’estudiar els diferents períodes literaris i els autors/autores i obres que els representen; sinó que la selecció de les obres (9 en total) respon als continguts que hem de treballar: formes literàries diverses, obres que reflecteixen o que influeixen en un context històric determinat, diverses maneres en què les obres tracten un mateix tema, conceptes que es relacionen amb les diverses obres, etc.

Les diferents activitats proposades pel professorat se centren a desenvolupar les habilitats següents:

● de pensament (reflexió, capacitat crítica i de relació)
● de comunicació (oral i escrita i en diferents plataformes)
● d’investigació
●d’autogestió (d’organització de la pròpia tasca, gestió del temps, assoliment d’objectius...)
● socials (treball cooperatiu, respecte a les opinions alienes)

COM AVALUEM?

Avaluació interna:

Explicació oral (15 minuts) de com apareix una qüestió global en dues obres llegides durant el curs (una obra escrita en llengua catalana i una obra traduïda).

10 minuts d’exposició i 5 minuts de preguntes.

30% (40 punts)

 

Avaluació externa:

Anàlisi literària guiada.

35% (1 hora i 15 minuts)

Dos passatges literaris (textos complets o fragments de text) de dues formes literàries diferents, acompanyats d’una pregunta. L’alumnat ha de fer l’anàlisi d’un dels dos fragments. (20 punts)

 

Avaluació externa:

Assaig comparatiu. A partir de quatre preguntes l’alumnat escriu un assaig comparatiu entre dues obres.

35% (1 hora i 45 minuts)

4 preguntes generals. L’alumnat respon una de les preguntes comparant dues obres estudiades al curs. (30 punts)

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

En la programació de la matèria hi haurà diverses unitats adreçades a treballar els continguts de la matèria comuna de Llengua catalana i literatura per a afrontar la prova de les PAU: tipologia textual, sintaxi i morfologia.

BONES PRÀCTIQUES

El debat ens permet posar en comú les primeres impressions sobre la lectura, les interpretacions de diversos passatges, la relació amb el context o la vigència actual que pot tenir una obra, entre d’altres. A més, és una bona oportunitat per millorar les habilitats d’argumentació de l’alumnat.

 

“Compartir amb tota la classe les nostres opinions i valorar altres punts de vista, permet aproximar-nos més a l’obra i fer-ne una interpretació molt més completa.” Miquel Argüello

La recerca sobre el context històric, els personatges i els seus conflictes, la presència i i la pervivència fins als nostres dies de determinats temes, etc. permeten fer-una exposició en petits grups per tal de compartir la investigació feta.

“Les presentacions orals, en diversos formats (infografies, ppt, padlets, etc.) ens permeten mostrar les nostres recerques i perdre la por a parlar en públic”.

 Eva Fernández

Les propostes d’escriptura creativa permeten a l’alumnat posar-se en la pell dels personatges, jutjar i interpretar els fets i reflexionar-hi: la maleta literària, el diari de lectura, la creació d’una banda sonora, el monòleg o l’escriptura de cartes, etc. ens han servit, també, per desenvolupar la capacitat imaginativa de l’alumnat i d’anar més enllà del text escrit.

 

“El fet de redactar aquest diari de lectura sobre El Quadern d’Aram ha fet que la lectura del llibre sigui més enriquidora”

 Jana Nieto

La matèria de Teoria de coneixement és una material troncal del Batxillerat Internacional. A partir de diverses preguntes hem cercat connexions amb aquesta matèria per desenvolupar les habilitats socials de l’alumnat: posar en comú les respostes i elaborar-ne una de conjunta, negociant significats i interpretacions, adoptant punts de vista diferents i considerant la perspectiva dels altres. 

1642878686006 (1)

Les nostres lectures