Gestió empresarial

La matèria de Gestió Empresarial es basa en sis conceptes fonamentals:

Canvi

Les tecnologies, els nous mercats i les tendències en el comportament dels consumidors, porten a les organitzacions empresarials a adaptar les seves estratègies contínuament. L’èxit recau en la capacitat d’investigar i respondre als senyals de l’entorn.

Cultura

Tota organització empresarial es mou en diferents entorns que afecten la seva planificació, estratègia i presa de decisions. A més, a dins de l’organització, els valors i els àmbits de procedència influeixen sobre en el que se centraran els grups d’interès i sobre com treballaran.

Ètica

Les empreses han de ser conscients de la repercussió de les seves accions en el seu entorn. Tota decisió empresarial comporta conseqüències morals, aquestes poden ser significatives pels grups d’interès, pel medi ambient, la societat, etc.

Globalització

Sobre les organitzacions empresarials influeix un ampli espectre de forces internacionals (per exemple, la creixent integració social, cultural, tecnològica i econòmica). A la vegada, les organitzacions empresarials donen forma a aquestes forces.

Innovació

Per moltes organitzacions empresarials suposa un repte clau incorporar idees noves pels seus productes o serveis, o millores graduals o radicals en els seus processos de negoci, a més de fer-ho d’una manera sostenible.

Estratègia

L’estratègia fa referència a les decisions de planificació a llarg termini que les organitzacions prenen per satisfer les necessitats i desitjos dels grups d’interès.

 

Continguts

La matèria s’estructura en els següents cinc blocs temàtics, els quals es desenvolupen a nivell superior:

  1. Organització i entorn empresarial
  2. Gestió de recursos humans
  3. Comptabilitat i finances
  4. Màrqueting
  5. Gestió d’operacions

A partir d’aquests, els objectius són promoure una visió holística del món dels negocis, així com donar als alumnes eines per exercir el pensament crític i estratègic, i promoure la importància d’explorar els temes empresarials des de diferents perspectives culturals.

 

Com treballem

La matèria de Gestió empresarial es treballa a partir de l’anàlisi de casos, articles, informes, opinions de consumidors, informes d’organitzacions empresarials… a partir dels quals es treballa per desenvolupar les habilitats d’exploració i investigació, així com la capacitat d’identificació de la informació, anàlisi de les dades, avaluació i extracció de conclusions, reflexió i pensament crític, etc. 

Aquest treball es realitza fomentant el treball col·laboratiu, la comunicació tant verbal com escrita, el debat i la visió global del món que ens envolta.

Com avaluem

Avaluació interna (30 hores lectives. 25% de la nota)

Projecte d’investigació on els alumnes han d’investigar i informar sobre una qüestió que ha de resoldre una organització o sobre una decisió que han de prendre una o vàries organitzacions. La correcció la realitza el docent, amb moderació externa de l’IB.

Avaluació externa

Prova 1 (2 hores i 15 minuts. 35% de la nota)

A partir d’un cas entregat per l’IB amb antelació i d’un material d’estímul addicional que es facilita el dia de la prova, els alumnes han de resoldre una sèrie de qüestions on demostrin els seus coneixements i la seva capacitat de síntesi, anàlisi i aplicació al cas.

Prova 2 (1 hora i 45 minuts. 50% de la nota)

Resolució d’una sèrie de qüestions a partir d’un material d’estímul que es facilita el dia de la prova; a més d’una última pregunta centrada en els conceptes principals sobre els quals es basa la matèria: canvi, cultura, ètica, globalització, innovació i estratègia; i centrada en una organització empresarial de la vida real.

Avaluació LOMLOE i proves d’accés a la universitat

La nota trimestral s’obtindrà a partir d’activitats dutes a terme a l’aula encaminades a assolir els objectius del batxillerat LOMLOE. A més, en la programació de la matèria hi haurà una unitat adreçada a treballar els continguts de la matèria de modalitat Economia de l’empresa, per afrontar la prova de les PAU.