Normes per les proves d'accés

20210917_100613
 1. Per accedir a les proves i durant el seu desenvolupament l’alumne ha de poder mostrar als aplicadors el seu DNI, NIE o passaport.
 2. No és permesa l’existència de qualsevol element que pugui identificar l’autor de les proves. Es lliurarà als alumnes un codi que hauran de col·locar als quaderns dels exàmens.
 3. Durant la realització dels exàmens, cal tenir una actitud adequada i respectuosa amb els altres.
 4. No es pot copiar ni deixar que et copiïn.
 5. Els candidats han de lliurar als aplicadors tots els fulls utilitzats durant l’examen abans de sortir.
 6. Per a les proves només es podrà usar el material següent:
  – Bolígraf de color blau o negre.
  – Corrector.
  – Regle, escaire, compàs i transportador d’angles.
  – Calculadora.
  – Llapis i goma d’esborrar (només per a gràfiques de la prova de matemàtiques).
 7. No es pot usar cap altre dispositiu electrònic ni rellotge mentre s’estigui fent l’examen. Els aplicadors informaran regularment del temps disponible per a la finalització de les proves.
 8. Els aplicadors poden desqualificar qualsevol candidat que no compleixi les normes anteriors.